Όροι χρήσης

  1. Όροι Χρήσης

Οι χρήστες που εισέρχονται ηλεκτρονικά στην παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της επιχείρησης, έχουν την ευθύνη προ της πραγματοποίησης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής, να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και λειτουργίας αυτής και να τους αποδέχονται. Ως ‘’χρήστης’’ της ιστοσελίδας της επιχείρησης και των εις αυτήν παρεχόμενων υπηρεσιών λογίζεται όποιος δημιουργήσει ‘’λογαριασμό χρήστη’’, λαμβάνοντας κωδική ονομασία (username) και κωδικό πρόσβασης (password). Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρους χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας, απαγορεύεται οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την επιχείρηση. Οι χρήστες που δεν δημιουργούν ‘’λογαριασμό’’ θεωρούνται ‘’επισκέπτες’’ της ιστοσελίδας και μπορούν να ενημερώνονται ελεύθερα από το υλικό που διατίθεται σε αυτήν, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθ. 6 των παρόντων όρων.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της, τα συναλλακτικά ήθη και τις γενικές αρχές του εμπορικού και αστικού δικαίου. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές  που διαθέτουν λογαριασμό για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών πωλήσεων απευθείας στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, και όλους τους λοιπούς χρήστες μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση των υπηρεσιών της επιχείρησης μετά την ως άνω αποδοχή αλλά και μετά την ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση τροποποίησης λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 
2) Τρόπος χρήσης


Για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας της επιχείρησης είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας και ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία σας καταχωρούνται μόνο προς εκτέλεση της παραγγελίας σας και σύμφωνα με τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων κατά το ν. 2772/1994.

 

3) Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα


H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ορθότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία των προϊόντων που εκτίθενται στην ιστοσελίδα της, όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η επιχείρηση ή δεν μπορούν να προβλεφθούν με την καταβολή της επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τεχνικών διακοπών της λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.


4) Ευθύνη επιχείρησης

 

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών της για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου  «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης, η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε καθίσταται υπερήμερη στις περιπτώσεις καθυστερήσεων οποιουδήποτε διαστήματος, οι οποίες λαμβάνουν χώρα λόγω ανωτέρας βίας, ούτε σε περιπτώσεις καθυστερήσεων λόγω μη διαθεσιμότητας του παραγγελόμενου προϊόντος, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερώσει το χρήστη για την έλλειψη αυτή. Ακόμη, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση του προϊόντος σε ''χρήστη'' σε περιπτώσεις που οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της και ιδίως σε περιπτώσεις αμέλειας ή πλημμελous εκπλήρωσης των χρονικών δεσμεύσεων παράδοσης των προϊόντων στην ίδια από τον αρχικό κατασκευαστή ή αποκλειστικό αντιπρόσωπό τους, εφόσον η ίδια έχει ενεργήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την έγκαιρη εκπλήρωση της παραγγελίας τους, ή σε περιπτώσεις καθυστερήσεις παράδοσης προϊόντων εξαιτίας τυχηρων  γεγονότων ή για λόγους ανωτέρας βίας.

 

Η επιχείρηση παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν", ήτοι όπως της δίδονται οι τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά τους από τους κατασκευαστές ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους αυτών. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Από τη στιγμή της παραδόσεως του προϊόντος από το χώρο της επιχείρησης προς μεταφορά του στο ‘’χρήστη’’ της επιχείρησης/αγοραστή, τον κίνδυνο για τη μεταφορά του φέρει ο τελευταίος. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά τους ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτές προκλήθηκαν.

 

5) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Νίκος Παυλάκης. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.


Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 


6) Ευθύνη Χρήστη


Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.just-one.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


7) Ασφάλεια


Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 

8) Αγορά Προϊόντων


Η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε μαζί μας.

Προκειμένου να προχωρήσει κάποιος σε αγορά προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, θα πρέπει να διαθέτει ‘’λογαριασμό χρήστη’’ και να συμπληρώσει την ειδική φόρμα ‘’παραγγελίας’’.

 

9) Αλλαγή ή Επιστροφή Προϊόντων

Αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων λαμβάνουν χώρα μόνο σε περίπτωση προϊόντων εξ αρχής ελαττωματικών. Ο ‘’χρήστης’’ μπορεί  να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθ. 14 των παρόντων όρων χρήσης,10) Ακύρωση Παραγγελίας
 

Η παραγγελία του ‘’χρήστη’’ καταχωρείται προς εκτέλεση μονάχα μετά την ολοκλήρωση όλων τον βημάτων ‘’της φόρμας παραγγελίας’’ και την προβολή του αντίστοιχου μηνύματος καταχώρησης.


Εάν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής παραγγελίας ο ‘’χρήστης’’ επιθυμεί την ακύρωση της, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση άμεσα, είτε τηλεφωνικά είτε με email άμεσα και πριν την αποστολή της παραγγελιάς Σε διαφορετική περίπτωση ο ‘’χρήστης’’ χρεώνεται με τα τυχόν έξοδα αποστολής και επιστροφης του προϊόντος από τον προμηθευτή ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό του στην επιχείρηση. Για παραγγελίες που έχουν παραληφθεί από την εταιρία ταχυμεταφορών ή μεταφορών για αποστολή στον πελάτη, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακύρωση.

11) Τρόποι Πληρωμής

 

Ο ΄΄χρήστης’’ υποχρεούται να πληρώσει το αντίτιμο της αξίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εξόδων αποστολής, ήτοι την ‘’τελική τιμή ‘’ του προϊόντος αγοράς του, όπως αυτή αναγράφεται στη ‘’φόρμα παραγγελίας’’ κατά την ημερομηνία παραλαβής του. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η καταβολή είναι  με αντικαταβολή κατά την παράδοση.


12) Έξοδα Αποστολής
Τα Έξοδα Αποστολής παρατίθενται αναλυτικά στην ομώνυμη ενότητα.


13) Καθυστέρηση παραγγελίας


Η παραγγελία του ‘’χρήστη’’ δύναται να καθυστερήσει στις εξής περιπτώσεις:

         i.  Καθυστέρηση αποστολή του προϊόντος από τον κατασκευαστή η τον προμηθευτή της επιχείρησης: Στην περίπτωση αυτή ο ''χρήστης'' θα ενημερωθεί είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά προκειμένου να αποφασίσει αν επιθυμεί την παράδοση της λοιπής παραγγελίας του χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θα το παραλάβει αμέσως μετά την παραλαβή του από την επιχείρηση. Ο ''χρήστης'' δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση της παραγγελίας του για λόγους καθυστέρησης για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη η επιχείρηση ή για λογούς που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της και που αφορούν ιδίως στους προμηθευτές της επιχείρησης ή σχετίζονται με τους απαραίτητους ελέγχους του προϊόντος από τη διοίκηση, εφόσον η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη παραλαβή του προϊόντος.

                                                                                                                    
       ii.  Λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας του προϊόντος: η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις καθυστερήσεων οποιουδήποτε διαστήματος, λόγω μη διαθεσιμότητας του παραγγελόμενου προϊόντος, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερώσει το χρήστη για την έλλειψη αυτή.


      iii.  Εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών και λοιπών λόγων ανωτέρας βίας που δύνανται να επηρεάσουν την μεταφορά και παράδοση του.

     iv.  Σε περίπτωση που η καθυστέρηση της παράδοσης του προϊόντος οφείλεται σε πταίσμα του ίδιου του χρήστη ιδίως γιατί είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία με το ''χρήστη'' (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει δεν είναι ορθά.


14) Εγγυήσεις


Τα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου εισαγωγέα τους.  Για την παροχή εγγύησης θα εξετάζεται από την επιχείρηση η τήρηση των όρων όπως αυτοί αναφέρονται από τον κατασκευαστή. Δεν θα παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση οπού το προϊόν δεν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς του, καθώς επίσης αν δεν είναι στην αρχική συσκευασία του η οποία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

 

Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει:

1. Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, χρησιμοποίηση αντίθετη με τις οδηγίες, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ)
2. Αναλώσιμα υλικά, όπως μπαταρίες, , λάμπες, κλπ.
3. Αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν σε όμοιες συσκευές και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το ‘’χρήστη’’/ αγοραστή του προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση, και λόγω του μεγάλου όγκου διαφορετικών από την φύση τους προϊόντων, η επιχείρηση είναι πάντα στην διάθεση των ‘’χρηστών’’ ώστε να καλύψει κάθε απορία σχετικά με την πολιτική εγγύησης του προϊόντος, γραπτώς, τηλεφωνικός ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως επίσης να ενημερώσει για τον πάροχο της εγγύησης, το διάστημα της εγγύησης, το διάστημα αποκατάστασης της βλάβης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κριθεί απαραίτητη.

 

15) Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία


Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της επιχείρησης καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτής, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακύρωση αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της επιχείρησης σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.